Ръководството на фирма „Бианчи кафе“ ЕООД, начело с управителя, официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ:

Политиката на фирма „Бианчи кафе“ ЕООД е подчинена на изискванията на международен стандарт ISO 9001:2008 за системи за управление на качеството и HACCP система за управление безопасността на хранителните продукти. Наша ежедневна отговорност и ангажираност като компания за производство на кафе е да осигурим висококачествен и безопасен продукт за нашите клиенти, поставяйки в най-висок приоритет здравето и интересите на потребителите.

Политиката е насочена към:

Производство и търговия на продукти с марка „Бианчи кафе“, търговия с топли напитки и пакетирани стоки чрез вендинг автомати при спазване на добри хигиенни и производствени практики и изискванията за качество.

За постигането на тези цели, ръководството изразява ангажираност за:

 • Поддържането на ефикасна и ефективна система за управление на качеството и безопасността на хранителните продукти;
 • Определяне и поддържане изпълнението на целите по качество и безопасност на храните на всички нива в организацията, с повишаване съзнанието, мотивацията и участието на персонала;
 • Защита на здравето и интересите на потребителите чрез стриктното спазване на законовите и нормативни изисквания, вкл. европейските регламенти, както и изискванията на клиента;
 • Изграждане на взаимно доверие с клиента, на база коректност, качество и безопасност на предлаганите продукти;
 • Завишаване взискателността към доставчиците и подизпълнителите;
 • Осигуряване на всички необходими ресурси за нормалното функциониране на процесите и повишаване качеството и безопасността на хранителните продукти;
 • Провеждане на мероприятия за осъществяване на обратна връзка с клиенти;
 • Проверка адекватността на политиката и целите по качеството и безопасността на хранителните продукти;
 • Провеждане на периодични прегледи на система за управление на качеството и безопасността на хранителните продукти;
 • Непрекъснато подобряване на системата;
 • Създаване на безопасна и здравословна работна среда за всичките си служители като предотвратява нараняване, заболяване и замърсяване на околната среда и непрекъснато подобрява системата за безопасност на хранителните продукти;
 • Висока отговорност на всички нива, чрез разработването на нови, по-подробни и по-пълни инструкции за работа и създаване на условия за повишаване професионалната компетентност на служителите и работниците и насърчаването им да бъдат активни участници в добрите практики за опазване на човешкото здраве и да поемат лична отговорност за безвредността на продуктите;

Ръководството, заедно със своите служители гарантира производството на качествени и безопасни хранителни продукти, съобразени с изискванията на клиента,при строго прилагане на действащите нормативни и законови изисквания.

Политиката по качеството и безопасността на храните е разгласена, поддържана и разбрана на всички нива в организацията. Ръководството разчита, че всеки служител я приема и я изпълнява, в свой интерес и за защита интереса на организацията.

Като управител на „Бианчи кафе“ ЕООД декларирам личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика.

Управител: Звездалин Златев