С използването на сайта вие приемате използването на бисквитки за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Научете повече за нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.
Уважаеми клиенти, уведомяваме Ви, за промяна в условията и цените за доставка. За повече информация, моля вижте тук >> Доставка

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

ПРЕДМЕТ

Настоящият документ представлява Общите условия или условията на ползване на www.bianchi.bg (наричан за краткост сайт/уебсайт), които уреждат правилата за използването на този електронен магазин, включително сключването на покупко-продажба с него. Тези условия обвързват всички потребители.


ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Бианчи трейдинг ЕООД е дружество, надлежно регистрирано съгласно разпоредбите на Търговския закон, с ЕИК 131198458, със седалище и адрес на управление: ул. Лайош Кошут №9, ет.4 офис 16.

Можете да се свържете с Бианчи трейдинг ЕООД на адрес: гр. София, кв. Горна Баня, ул. Производствена –№ 14; на телефон +359 2 9203534; или на имейл адрес: coffee@bianchi.bg


ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Уебсайтът www.bianchi.bg е интернет магазин, собственост на Бианчи трейдинг ЕООД и на него се предлагат продукти, които компанията разпространява. Уебсайтът предоставя информация и възможност при условията на настоящите Общи условия за онлайн поръчка, закупуване и доставка на продуктите, предлагани в електронния магазин, организиран от Бианчи трейдинг ЕООД. Настоящите Общи условия дават информация на потребителите за правата, ограниченията и отговорностите им при използване на информацията и услугите в уебсайта, респективно електронния магазин. Всеки Потребител, работещ с уебсайта е обвързан с правилата на настоящите Общи условия от момента на влизане в уебсайта до напускането му. Бианчи трейдинг ЕООД си запазва правото да извършва промени в данните и Общите условия без предварително анонсиране, като същите стават обвързващи за потребителите от момента на тяхното публикуване. Всички стоки, предлагани в електронния сайт, които подлежат на гаранционно обслужване, са придружени от необходимите документи с информация за срока, условията и мястото на гаранционното обслужване.


2. На сайта Доставчикът публикува информация относно:

а) описание на основните характеристики и по възможност изображение на всяка стока, съгласно посочената от производителя информация;

б) продажната цена с включен ДДС, както и тарифа за стойността на пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка;

в) информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора;

г) правото на Потребителя и условията и начина за упражняването му да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите, уредени от Закона за защита на потребителите;

д) периода, за който направеното предложение или цена остават в сила;

е) минималната продължителност на договора – при договори за постоянна или периодична доставка на стоки или услуги;

ж) всякаква друга информация, която Доставчикът е длъжен съгласно българското законодателство да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката от Потребителя.


ПОРЪЧКА И ПОКУПКА

1. Поръчка може да се извърши от различни секции в уебсайта, където има публикувани оферти и описания. Офертите съдържат кратко и детайлно описание на продукта, името на производителя, снимка (когато е възможно) и цена. Посочената цена е за 1 брой в лева с начислен ДДС. В посочената цена на продукта не е включена цена за доставка и разходите по плащане, ако има такива. При приемане на заявката към цената на поръчката се добавя и цената за доставка и разходите по плащане, ако има такива. Цената на доставката не е фиксирана, тя се изчислява автоматично от интегрираната системата на обслужващата куриерска фирма съобразно теглото и адреса за доставка. По време на поръчката Ви цената се изписва в модула за доставка и можете да се ориентирате за точната стойност на доставката на Вашите продукти преди да сте финализирали поръчката си. За поръчки на стойност над 40 (четиридесет) лв. до населено място на територията на РБ доставката е безплатна.

2. За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.bianchi.bg стоки, Потребителят трябва да попълни електронната регистрационна форма, намираща се на интернет адрес – www.bianchi.bg, раздел „Моят профил“. Регистрацията е безплатна. Регистрацията има силата на договор за предоставяне на услуга от Бианчи трейдинг ЕООД, с произтичащите от това права и задължения. С акта на регистрацията си Потребителят изразява „онлайн“ съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни заявки за закупуване на стоките, предлагани чрез www.bianchi.bg. При извършване на регистрация и/или поръчка Потребителят посочва основните данни съобразно дадените в уебсайта опции, като следните данни са задължителни: име и фамилия, адрес, град, държава, област, телефон, парола и имейл за потвърждение на извършената от Потребителя поръчка. Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва Доставчика със задължението за изпълнение на поръчката и доставката.

3. Извършването на конкретна покупка става от поръчка и минава през няколко етапа, включващи добавяне на продукта в кошницата, въвеждане на изискуемите данни за доставката и изпращане до Доставчика на поръчката/заявката за закупуване на избраните продукти. Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея. Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема за равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона. Чрез натискане на бутона „Потвърди“, Потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор – него (Потребителят) и Бианчи трейдинг ЕООД, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите. Условията за доставка на стоките са указани в уебсайта.


УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

1. Доставката на стоките се извършва посредством служител на Бианчи трейдинг ЕООД или чрез куриерска фирма, наета от Доставчика, на адрес, посочен от Потребителя.

2. Потребителят се задължава лично да заплати и приеме поръчаните продукти или да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на „Бианчи кафе“, респективно в офиса на куриера, до поискване от Потребителя и се доставя повторно при условията, посочени в т. 8 от настоящите Общи условия. При предаване на стоката Потребителят или третото лице – представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката.

3. Цената по предходния член и разходите за доставката се заплащат посредством наложен платеж или банков превод (с платежно нареждане или онлайн банкиране), като Потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка. При плащане посредством банков превод е необходимо да направите превод на сумата себестойност на направената поръчка по фирмената сметка на магазина. Поръчката Ви ще бъде изпълнена след получаване на банковия превод. Доставчикът може да предвиди и други начини на разплащане, като обявява информацията и условията за това на уебсайта.

4. Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида ѝ опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок. Конкретните срокове, в които се доставят поръчаните продукти, са указани на уебсайта.

5. В случай че Потребителя не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.


ОТКАЗ НА ДОСТАВКА. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

1. Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:

а) видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта;

б) стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането;

в) цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;

г) не е спазен срокът на доставка;

Рекламациите на посоченото в тази точка основание се извършват в срок от 14 календарни дни от установяване на някое от горните несъответствия. Рекламацията се подава устно или писмено. При предявяване на рекламация Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт. При подаване на рекламация Потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договорените; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

2. Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка, като ако желае да го стори, няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт. При скрит дефект на продукта са в сила гаранционните условия, описани в гаранционната карта (при наличие на такава) или относимите законови разпоредби. В случаите, когато Потребителят получава гаранционна карта не от Бианчи трейдинг ЕООД, а от производителя, той се обръща директно към сервизите, посочени в нея.

3. Съгласно Закона за защита на потребителите Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причини за това и да върне всеки поръчан от www.bianchi.bg продукт до 14 календарни дни, считано от датата на получаването му (т.е. от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките). За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и имейл адрес, както и да ни уведомите с недвусмислено заявление за решението си да се откажете от договора и да върнете продукта. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора. За целта Потребителят трябва да ни изпрати едно от следните – писмо, изпратено по пощата на адрес гр. София, кв. Горна Баня, ул. Производствена №14, или електронна поща до имейл адрес coffee@bianchi.bg. Можете да използвате приложения СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА ОТКАЗ, но това не е задължително. В случай че Потребителят използва възможността да се откажете от договора по електронен път, Доставчикът ще изпрати незабавно по електронна поща на Потребителя съобщение за потвърждение на получаването на отказа. При отказ Потребителят следва да изпрати обратно стоките на Доставчика или на „Метрика“ ООД, в качеството ѝ на упълномощено лице, на адрес гр. Божурище, София - област, Икономическа Зона Божурище, ул. "Симеон Петров" 19 в оригинална фабрична, ненарушена опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката, заедно с етикети (ако има такива), стокова разписка и всички получени документи. Разходите по връщането на продукта са за Ваша сметка. Връщане на сумата за поръчката става до 14 календарни дни, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Потребителя, както следва:

a) плащанията, направени с банков превод, респективно дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането;

б) плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Потребителя (в този случай е необходимо да посочите банка, IBAN, BIC и име на титуляря на сметката);

Важно: Имаме правото да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.


ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА . ОГРАНИЧЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ

1. Доставчикът се задължава да прехвърли на Потребителя фактическата власт на закупената стока след получаването от страна на Доставчика или на негов представител на покупната цена на конкретната стока; да достави в срок заявената за покупка стока; да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

2. Доставчикът има право:

а) да поставя електронни препратки към други интернет страници и ресурси за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки, сочещи към други уебсайтове и в потребителския профил;

б) да изпраща до Потребителя нюзлетъри (newsletters), бюлетини и други подобни, за чието получаване Потребителят е дал съгласие;

в) да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират, която може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, имейл адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която се предоставя при регистрацията; информация, която се въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от Доставчика услуги; участие в промоции, томболи и състезания; попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други; като Доставчикът ще използва информацията при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.


3
. Доставчикът:

а) полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата;

б) не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет;

в) не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;

г) доколкото не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Потребителя стоки, не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества;

д) не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него;

е) доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в магазина и в потребителския профил електронни препратки, Доставчикът не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези интернет страници и ресурси, както и не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпа или недостоверността на тези материали и съдържание;

ж) няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина;


4
. Потребителят се задължава:

а) да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и имейл адрес за кореспонденция;

б) да плати цената на заявената от него стока;

в) да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика;

г) да получи стоката;

д) да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;

е) да не прави достояние на трети лица паролата си или отговора си на тайния въпрос (ако такъв е предвиден) и да уведомява незабавно Доставчика в случай на неправомерен достъп до потребителския си профил, както и при вероятност от такъв;

ж) с оглед спецификата на интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон „изход“;

з) да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването ѝ;


5
. Потребителят има право на:

а) достъп в режим онлайн до Доставчика, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Доставчика – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет;

б) достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни;

в) да откаже да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания (Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите и останалото приложимо законодателство);

г) да получи в пълен размер заплатените от него суми, в случаите на недължимо платено;


6
. Потребителят се задължава:

а) да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки – ред и условия, публикувани на уебсайта за електронна търговия www.bianchi.bg/store и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия;

б) да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

в) да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;

г) да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;

д) да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина;

е) да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

ж) да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;

з) да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;


7
. При неспазване на поетите задължения от страна на Потребителя Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

8. При прекратяване на договора Доставчикът предприема действия по дезактивиране не потребителския профил и заличаване паролата за достъп до същия.

9. Потребителят може по всяко време да поиска заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени заявки и съответно заплащане на дължимите цена и разходи за доставка.

10. Договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства: преустановяване на дейността от Доставчика; прекратяване поддържането на магазина; с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията ѝ по договора или в други предвидени от закона случаи.

11. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, платени обезщетения, деловодни разноски, настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията на Потребителя по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони и европейско законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или интернет етиката. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

12. Потребителите на уебсайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и други подобни, нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.

13. Потребителите нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без неговото съгласие. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на уебсайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите Общи условия и други общовалидни ограничения.

14. Потребителите нямат право да разпространяват чрез уебсайта порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знакове и други, обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.

15. В разделите от сайта, определени за покупка на продукти от Потребителя, се изисква да подаде и се събира определена информация. Тя е нужна в процеса на обработка на поръчката на Потребителя. Бианчи трейдинг ЕООД няма да използва тази информация по други начини, освен предвидените и посочените в настоящите условия, като с това гарантира спазването на конфиденционалността ѝ. Бианчи трейдинг ЕООД не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, както и с предоставената от производителите и/или вносителите информация за стоките, която поддържа в уебсайта; не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уебсайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в уебсайта от компютърни вируси или други заплахи.

16. Изложената в уебсайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването ѝ от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

17. Бианчи трейдинг ЕООД не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки). Бианчи трейдинг ЕООД не носи отговорност за евентуално причинени вреди на Потребителя при ползването на услугите в уебсайта.

18. Бианчи трейдинг ЕООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до www.bianchi.bg. Бианчи трейдинг ЕООД не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности.

19. Бианчи трейдинг ЕООД не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя или вносителя.

20. Бианчи трейдинг ЕООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.

21. Бианчи трейдинг ЕООД се задължава да спазва договореностите с Потребителя с дължимата грижа.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Приемайки настоящите Общи условия, се счита, че Потребителят е дал съгласието си и за събирането, съхраняването и обработването от страна на Доставчика (лично или посредством друго лице) на предоставените при регистрация, поръчка или покупка, лични данни като Доставчикът извършва посочените действия при условията на Закона за защита на личните данни и другите относими нормативни актове. Данните ще бъдат използвани за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин, информационни и търговски съобщения, промотиране на събития и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Отказ от страна на Потребителя за получаване на информация или рекламни и информационни съобщения се извършва съобразно действащото законодателство и настоящите Общи условия.

2. Доставчикът има право да използва подизпълнители за изпълнението на услугите, предлагани в сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на купувача за това. Доставчикът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

3. Страните декларират, че в случай че е налице недействителност на отделни части от настоящите Общи условия, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия, като отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от повелителни правила на закона.

4. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в град София.

5. Писмената форма се счита за спазена и чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Потребителя или отбелязване в поле в уебсайта на Доставчика и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

6. За целите на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази, използвани в настоящите Общи условия имат следното значение:

„Уебсайт/сайт“ – домейна www.bianchi.bg и неговите поддомейни.

„Потребител“ – физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е регистрирано в Република България и се е съгласило с настоящите Общи условия.

„Стоки и услуги“ – всеки предмет на договора за покупко-продажба от сайта.

„Поръчка“ – електронен документ, представляващ комуникаци?